Nyttige kjelder:

 

Tidsskriftet ”Norsk frukt og bær”: har gode fagartiklar, også om økologisk

www.lr.no : nettsida til Norsk Landbruksrådgjevning, med link til lokal side

vestlandet.lfr.no: diverse info og dyrkingsrettleiing på dei fleste vanlege kulturar

www.plantevernguiden.no om plantevernmiddel + leksikon over skadedyr

www.vips-landbruk.no varsling innan planteskadegjerarar, RimPro-modell for skurvvarsling+

www.njos.no Njøs Næringsutvikling si heimeside, med link m.a. til Arena prosjekt

www.fylkesmannen.no med link til ulike fylker og tema, også årleg plantevernplan lagt ut

http://okofruktogbar.blogspot.com/ er nettsida til Føregongsfylket for øko frukt og bær

www.gartner.no sida til Gartnerhallen med div info (passordbelagt for medlemmar)

www.bioforsk.no : div. frå forskning, også på økologisk

www.hagis.no : diverse hagebruksinformasjon frukt og bær (sida er under opprusting)

www.agropub.no : diverse småskrift o.a.publisert materiale + info om øko generelt

www.debio.no om regelverk i økologisk etc.

Tidsskriftet www.bondevennen.no :fagartiklar om svarthyll, solbær, rips – skjæring, stell m.v.

www.jordbruksverket.se (svensk) gjev m.a. ut nyheitsbrev om økofrukt (søk på Ekofrukt)

www.skogoglandskap.no gardskart mm til t.d. miljøplan

www.slf.dep.no for søknad om produksjonstilskot o.l

www.ksl.no kvalitetssystem i landbruket

www.landbruksforum.no NILF side med kalkyleprog. for ulike frukt og bærproduksjonar

 

For informasjon om frukt- og bærdyrking 2012            

Generell informasjon om dyrking:

Bok: Fruktdyrking av Atle Kvåle, Landbruksforlaget, 1995, ISBN 82-529-1600-7

Bok: Bærdyrking av Arnfinn Nes, Landbruksforlaget, 1998, ISBN 82-529-2044-6

Begge inneheld litt generelt om dei vanlegaste bærartane, historie, naturgrunnlag, bruk mm

Hefte: ”Dyrking av bringebær”av Torbjørn Takle, FMLA S og Fj, 2009(?). Kan bestillast.

 

Økologisk dyrking (men med masse nyttig info for alle!):

Småskrift: ”Epledyrking”av Gunnhild Jaastad og Rolf Tore Djønne, Nr 2-2009 (kan lastast ned og/eller bestillast på www.bioforsk.no søk på epledyrking)

Bok: ”Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk”Bioforsk, ved Dag Røen m.fl, Fokus bind 4 – Frukt og bær, 2008 (last ned og/eller bestill på www.bioforsk.no)

Rapport: Eplesortar for økologisk dyrking” og ”Plommesortar for økologisk dyrking”ved Dag Røen, 2007. Kan lastast ned frå www.gartner.no (menypunkt rapporter til venstre).

Bok: ”Frugt og bær” (dansk) Landbrugsforlaget, ved Maren Korsgaard og Hanne Lindhard Pedersen, 2007 (bestill på www.landbrugsforlaget.dk ).

Bok: Økologisk plantekultur 2”av Bjørg Fritsvold og Olav Arnar Bø, Fagbokforlaget, 2001, ISBN 82-7674-387-0 : 1 kapittel om fruktdyrking og 1 kapittel om bærdyrking

Perm: ”Handbok økologisk landbruk, del 1”NORSØK, 1999(jordbær,bringebær,solbær,rips)

Bok: ”Handbok i økologisk fruktdyrking”av Marta Kari Schawlann, Økoringen vest, 1999

Småskrift: ”Jordbærdyrking i økologisk landbruk”av Aksel Døving/ NORSØK, Nr 2/2003, ISBN 82-7687-110-0 (kan lastast ned frå: www.agropub.no søk på småskrift)

Småskrift: ”Økologisk landbruk – rips, solbær, stikkelsbær”av Aksel Døving m.fl./ NORSØK, nr 1/2004, ISBN 82-7687-119-4 (kan lastast ned frå www.agropub.no)

www.agropub.no ligg også mange temaark om økologisk bærdyrking på friland og i tunnel i tillegg til økologisk plantevernplan for fruktkulturane på http://www.agropub.no/id/10424.0

 

 

 

 

 

Innlogging bærlevering

 

KONTAKT

INFORMASJON

 

Luster Grønt AS
Lustravegen 2731

6875 Høyheimsvik

 

mob. 95 27 82 27

 

Mail:

lustgr@online.no

 

Fax: 94 77 09 65

 

Innmelding konsumbær:

91 76 94 56